REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V petek, 12. marca smo ob 18.30 izpeljali redni letni občni zbor drušva v virtualni obliki preko Zooma.Prisotna je bila več kot polovica članov. Občni zbor je potekal z naslednjim dnevnim redom:

DNEVNI RED:
1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika ter verifikacijske komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Poročilo o delu TKŠD Urbanščica za leto 2020
4. Finančno poročilo za leto 2020
5. Poročilo disciplinskega razsodišča za leto 2020
6. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020
7. Predlog članarine za leto 2021
8. Razprava o poročilih
9. Predlog programa društva in finančnega načrta za leto 2021
10. Razno

Sprejeli smo poročilo programa dele društva za preteklo leto in finančno poročilo ter potrdili program dela in financni načrt za leto 2021. Za višino članarine pa smo se strinjali, da ostane enaka kot prejšnja leta, 10, 00 € za odrasle člane, za otroke, dijake in študente pa 5, 00 €. MFF